Skip to content

MERCHANDISING FESTA 2015

July 10, 2015

Festa 2015 – Merchandising

Ordna il-Gear tal-Festa 2015 sal-Hadd, 12 ta’ Lulju ghal prezz ta’ €18 u €20 bl-isem personalizzat fuq wara tal-flokk.

T-Shirts ghal prezz ta’ €8 u Magic Mugs ghal prezz ta’ €10.

Ordnijiet u samples tal-Flokkijiet mill-Bar tal-Kazin.
ghal aktar informazzjoni cempel fuq 79277303

Ahseb kmieni ghax ordnijiet limitati.

Advertisements

X’Rajna fil-Marċ tat-Tlieta li beda mill-Qajjenza mill-Banda mistiedna Stella Maris, 29 ta’ Lulju 2014

July 31, 2014

Nhar it-Tlieta l-Banda Birżebbuġa stiednet lill-banda Stella Maris ta’ tas-Sliema biex tagħmel il-marċ.  Dan beda mill-Qajjenza u wara li dar it-toroq taz-zona daħal fiċ-ċentru ta’ Birżebbuġa.  Il-marċ intemm bi briju kbir quddiem is-Sede tal-Każin.

X’Rajna t-Tnejn fil-Ħruġ min-Niċċa, 28 ta’ Lulju 2014

July 31, 2014

It-Tnejn bdiet il-festa b’mod uffiċjali.  Hawnhekk kmieni filgħodu  l-Għaqda Piroteknika 22 ta’ Frar ħarqet sensiela ta’ salut u murtali tal-ħsejjes.  L-istess għamlet f’nofsinhar.  Imbagħad filgħaxija waqt il-ħruġ tal-vara fuq iz-zuntier li kien għall-ħabta tas-7:15pm il-Banda Birżebbuġa daqqet mal-Banda San Pietru fil-ktajjen.  L-Għaqda tan-Nar 22 ta’ Frar nistgħu ngħidu li dewqitna ftit mis-show li għandha bil-lest għalina din il-ġimgħa.  Ma rridux nitkessħu imma ma nkunux qed nigdbu jekk ngħidu li bil-murtali li ħarqet l-Għaqda tan-Nar bellaħna ħafna nies, anke mill-irħula ġirien tagħna li lanqas setgħu jemmnu b’għajnejhom il-kwalità u l-livell li lħaqna.  Aktar tard il-Banda tagħna għamlet marċ brijuż mat-toroq fejn intemm quddiem is-Sede tas-Soċjetà bi briju kbir kif jafu jagħmlu biss il-Partitarji tagħna.

L-Għaqda tan-Nar tagħna 22 ta’ Frar tiftaħ il-ġimgħa tal-festa bi ħruq ta’ salut u murtaletti mat-tokki tat-8am tal-arloġġ tal-Knisja.

L-Għaqda Piroteknika 22 ta’ Frar tagħmel ħruq ta’ salut u murtaletti mal-mota tal-festa ta’ nofsinhar.

Il-Briju kbir li sar fil-Marċ tal-Ħruġ min-Niċċa hekk kif il-marċ wasal quddiem is-Sede tas-Soċjetà ‘Il-Ġawhra San Pietru’

Ejjew naraw x’ġara: Pre-Feast Party, il-Ħadd 27 ta’ Lulju 2014

July 31, 2014

Il-Ħadd li għadda, jiġifieri l-Ħadd ta’ qabel il-festa kien hemm il-Pre-feast Party fil-bottgin tas-Soċjetà.  Kien hemm pjaċir u briju kbir mill-Partitarji Ljuni.  Dan sar appuntament annwali.  Ħadet sehem ukoll il-Banda Birżebbuġa b’daqq sabiħ ta’ marċi brijużi.

IL-PROGRAMM TAL-LUM – IT-TIENI TRIDU – IL-ĦAMIS 31 TA’ LULJU 2014

July 31, 2014
It-Tieni Tridu
Il-Ħamis 31 ta’ Lulju 2014
06:30pm Fil-Knisja Parrokkjali ssir il-Quddiesa bl-Għasar Votiv bil-Malti ta’ San Pietru Appostlu.  Imexxi din iċ-ċelebrazzjoni Dun Stephen Attard, Viċi-Parroku ta’ Bormla.  Matul il-quddiesa ssir il-Priedka tat-Tridu fuq il-ħajja ta’ San Pietru Appostlu.  Wara l-Komunjoni tingħad il-Kurunella lil San Pietru Appostlu, tindaqq u titkanta l-Antifona ‘Inti r-Ragħaj tan-Nagħaġ’ u ssir Ċelebrazzjoni Ewkaristika.  Wara l-Barka Sagramentali jitkanta l-Innu Popolari Lil San Pietru. –Għal din iċ-ċelebrazzjoni jkunu mistiedna b’mod speċjali d-delegati u r-rappreżentanti tad-diversi Għaqdiet li nsibu f’Birżebbuġa.
08:30pm Il-Banda Birżebbuġa A.D. 1990 taħt id-direzzjoni tas-surmast Mro. Michael Bugelli A.T.C.L se tagħmel marċ brijuż li jibda minn Triq il-Kartaġinizi u jkompli tul dawn it-toroq: il-Port Ħieles, San Franġisk Saverju, San Ġwann, il-Ħaruf, il-Port Ħieles, is-Sebħ, il-Ġurġier, Alessandru, Misraħ Ħamilkar Barka, San Filippu, il-Kummerċ, San Patrizju, Misraħ is-Summit, il-Bajja s-Sabiħa, Birżebbuġa, Santa Katerina, Santa Marija, dawret il-Qalb Imqaddsa, San Ġorġ, Santa Katerina, Tankijiet, San Pawl, Il-Bajja s-Sabiħa, Triq Birżebbuġa sa quddiem is-Sede tas-Soċjetà.
11:30pm Jasal fi tmiemu l-Marċ mill-Banda Birżebbuġa A.D. 1990, quddiem is-Sede ‘Ġawhra San Pietru’, fost il-ferħ u l-briju kbir li jafu jorganizzaw il-membri tas-Sezzjoni Żgħażagħ u l-Partitarji Ljuni.

AVVIŻ IMPORTANTI – Qed Jitqassam il-Ktieb tal-Festa ‘Minn Qalb L-Iljuni’ 2014

July 31, 2014

Qiegħed jitqassam il-Ktieb tal-festa tas-Soċjetà tagħna ‘Minn Qalb l-Iljuni’ għal din il-festa 2014.  Dan il-ktieb ikun mistenni minn ħafna dilettanti sew minn Birżebbuġa kif ukoll minn barra r-raħal.  Din il-pubblikazzjoni tittieħed b’serjetà kbira u s-Soċjetà tinvesti ħafna saħħa fiha.  Din is-sena lħaqna livell għoli ħafna.  Mil-lat ta’ design u editorija, ntroduċjna diversi fatturi u teknikalitajiet ġodda. Grazzi lil kulħadd.

DAWK IL-MEMBRI U AMMIRATURI LI JRIDU KOPJA, ILLEJLA FIS-SEDE JEW QUDDIEM IS-SEDE TAS-SOĊJETÀ SE JKUN HEMM IS-SINJURA SUE PACE U L-HELPERS NISA BIEX JAQDU LIN-NIES.  TĦALLUX GĦALL-AĦĦAR GĦAX JISPIĊĊAW.  QEGĦDIN ĠENTILMENT NITOLBU LIL DAWK LI JIĠU BIEX JAKKWISTAW IL-KTIEB DONAZZJONI ŻGĦIRA TA’ €2 GĦAL KULL KOPJA.

Programm tal-Festa San Pietru Birżebbuġa 2014 ::::: Soċjetà Filarmonika San Pietru Banda Birżebbuġa A.D. 1990

July 31, 2014

Ċelebrazzjonijiet ta’ Qabel il-Ġimgħa tal-Festa

L-Erbgħa 23 ta’ Lulju 2014
06:30pm Sports Rally organizzata mill-Parroċċa għat-tfal fi Triq il-Kostituzzjoni.
Il-Ħamis 24 ta’ Lulju 2014
06:30pm Quddiesa u Adorazzjoni Animata mill-Kummissjoni Liturġija bi tħejjija għall-festa.
Il-Ġimgħa 25 ta’ Lulju 2014
08:00pm BBQ kbir Tat-Triq.  Jiġi organizzat il-famuż BBQ mis-Soċjetà Filarmonika San Pietru, Banda Birżebbuġa A.D. 1990 fi Triq Birżebbuġa, it-triq tas-Sede tagħna ‘Ġawhra San Pietru’.  Inħeġġu l-Membri biex jakkwistaw il-biljetti.  Tieħu sehem il-Banda Birżebbuġa bid-daqq ta’ Marċi Brijużi.
Is-Sibt 26 ta’ Lulju 2014
05:30pm Quddiesa b’sufraġġju Għall-Mejtin tal-Parroċċa.  Tiġi ċċelebrata l-quddiesa b’tifkira ta’ dawk li mietu mill-festa tas-sena l-oħra ‘l hawn.  Mistiedna b’mod speċjali l-qraba u l-ħbieb.  Insemmu isimhom.
07:30pm Lejla Sajfija organizzata mill-Parroċċa fi Ġnien l-Indipendenza
Il-Ħadd 27 ta’ Lulju 2014
08:00am Quddiesa għall-Gruppi u l-Għaqdiet li għandhom sehem direttament fil-Festa.
09:00am Il-Preżentazzjoni tat-Trabi.  Issir il-quddiesa tradizzjonali li fiha jiġu ppreżentati t-trabi lil Alla taħt l-awspiċju ta’ San Pietru Appostlu, Patrun ta’ Birżebbuġa.
11:00am Isir il-Pre-Feast Gathering fil-Bottegin tal-każin li issa daħal sew fil-kalendarju tas-Soċjetà.  Ikun hemm varjeta’ u briju kbir mill-Partitarji.  Kulħadd jiġi liebes bil-kuluri u l-flokkijiet tal-Għaqda tagħna.  Tieħu sehem il-Banda Birżebbuġa bid-daqq ta’ Marċi Brijużi.
11:00am Quddiesa animata miżżgħażagħ minn P. Joseph Formosa OFM Cov.
06:30pm Lejla Sajfija organizzata mill-Parroċċa fi Ġnien l-Indipendenza.

 ________________________________________________________

Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Tal-Festa Titulari

 

Ħruġ Min-Niċċa
It-Tnejn 28 ta’ Lulju 2014
08:00am L-Għaqda Tan-Nar 22 ta’ Frar fi ħdan is-Soċjetà Filarmonika San Pietru, Banda Birżebbuġa A.D. 1990 issellem l-għodwa tal-ftuħ tal-festa bi ħruq ta’ murtali tal-bomba.
12:00pm Mat-tokki ta’ nofsinhar u l-ewwel mota tal-ġimgħa tal-festa bil-Qanpiena l-Kbira, il-membri tal-Għaqda Tan-Nar 22 ta’ Frar jaħarqu murtali tal-bomba.
07:15pm Ħruġ min-Niċċa.  Il-Mument tant mistenni għad-devoti Petrini wasal.  Wara sena, nerġgħu naraw lill-Appostlu jfiġġ f’Bieb il-knisja biex jimla lil kulħadd bil-ferħ u jberikna bil-barka tiegħu.  Dawk imweldin u mgħammda taħt ismu, residenti jew mhux, huma msejħa biex jinġabru fuq iz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali ta’ Birżebbuġa biex hemmhekk ninvokawh u nagħtuh l-ewwel tislima.
Hekk kif l-istatwa artistika u devota ta’ San Pietru App. tinġarr għal taħt il-portiku tal-knisja parrokkjali, il-Banda Birżebbuġa A.D. 1990 flimkien mal-Banda San Pietru fil-Ktajjen A.D. 1957, isellmulha bid-daqq tal-Innu Popolari Lil San Pietru miktub minn Mro. Carmelo Pace fl-1962 fuq versi tal-Poeta Dun Frans Camilleri.
L-Għaqda Tan-Nar 22 ta’ Frar, issellem il-ħruġ tax-xbieha ta’ San Pietru fil-ktajjen bi ħruq ta’ wieħed u għoxrin salut, kaxxa Infernali spanjola, murtali tal-logħob u murtaletti.
Isir id-diskors mill-kappillan il-Kan. Dun Anton Galea Scannura u miż-żewġ Presidenti tal-Baned Mużikali.  Isiru wkoll diversi skambji ta’ rigali bħala tifkira ta’ din il-festa.  Imbagħad tingħad il-Kurunella f’ġieħ San Pietru u t-tfal li rċevew l-Ewwel Tqarbina jippreżentaw fjura lil San Pietru.  Waqt dan il-mument se jindaqq l-Innu ‘Insellmulek’ ta’ Matthew Fenech, l-innu li żżanżan is-sena li għaddiet fl-okkażjoni taċ-Ċentinarju tal-Parroċċa.
L-istatwa Titulari ta’ San Pietru imbagħad tagħmel id-dawra tradizzjonali tagħha fuq iz-zuntier.  Hawnhekk se nisimgħu fost l-oħrajn l-Innijiet ‘Ragħaj tal-Knisja’ ta’ Alex Caruana kkummissjonat mill-Għaqda tal-Armar 1 t’Awwissu fis-sena 2008, il-marċ tradizzjonali ‘Fil-Ħruġ min-Niċċa’ ta’ Mro. Ronnie Debattista F.L.C.M ikkummissjonat mill-Parroċċa fl-2010 u din is-sena biex inżommu mat-tradizzjoni, il-parroċċa se żżanżan Innu Marċ ġdid bl-isem San Pietru App. Patrun ta’ Birżebbuġa fuq mużika tas-surmast Mro. Ray Sciberras F.L.C.M u versi ta’ Sunny Farrugia.
08:00pm Il-Banda Birżebbuġa A.D. 1990 tagħti bidu għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet bl-ewwel marċ brijuż tagħha li qed jikber fil-popolarità, magħruf mal-partitarji bħala l-Marċ tat-Tnejn jew il-Marċ tal-Ħruġ min-Niċċa.   Il-Banda tinżel minn fuq iz-zuntier tal-knisja u mbagħad tgħaddi minn dawn it-toroq:  Misraħ il-Knisja, Kurat Fenech, Sant’Anġlu, il-Ħaddiema, ix-Xogħol, Santa Rita, il-Qolla, Misraħ ir-Repubblika, il-Kostituzzjoni.
Kif ilha tagħmel sa mit-twaqqif tagħha, il-Banda Birżebbuġa ddoqq l-Innu Popolari lil San Pietru hekk kif din tasal quddiem ir-residenza tal-qatt minsi Mons. Ġużeppi Minuti, b’tislima lil dan il-kappillan li ħadem ħafna għall-knisja u l-festa.  Il-banda tkompli l-marċ minn dawn it-toroq: Misraħ ir-Repubblika, 13 ta’ Diċembru, Żurrieq, Xbieki, San Vinċenz, San Ġwann, iż-Żibra, il-Bajja s-Sabiħa għal Triq Birżebbuġa quddiem is-Sede tas-Soċjetà.
11:00pm Jasal fi tmiemu l-Marċ mill-Banda Birżebbuġa A.D. 1990, quddiem is-Sede ‘Ġawhra San Pietru’, fost il-ferħ u l-briju kbir li jafu jorganizzaw il-membri tas-Sezzjoni Żgħażagħ u l-Partitarji Ljuni.
 
It-Tlieta tal-festa
It-Tlieta 29 ta’ Lulju 2014
08:00am Issir il-Purċissjoni tradizzjonali tat-tfal bil-vara żgħira iżda artistika ta’ San Pietru Appostlu.  Kulħadd jinġabar ftit qabel fil-M.U.S.E.U.M. tas-subien biex minn hemm nilqgħu l-istatwa sabiħa ta’ San Pietru Appostlu maħduma fil-ġibs, mid-ditta Rosa Zanazio ta’ Ruma.  Din il-vara sabiħa żżanżnet is-sena li għaddiet fl-okkażjoni taċ-Ċentinarju.  Inħeġġu lill-ġenituri kollha biex iwasslu lit-tfal tagħhom sal-M.U.S.E.U.M. tas-subien u jakkumpanjawhom tul il-purċissjoni kollha sal-Knisja.  Inħeġġu lit-tfal u lill-ġenituri kollha biex iġibu magħhom bnadar u mkatar bojod u sofor, il-kuluri tal-Papa.
08:30am Fil-knisja Parrokkjali ssir quddiesa  għat-tfal  bi  preżentazzjoni  fuq  il-ħajja  ta’ San Pietru mill-Kanonku Rueben Micallef, Arċipriet tal-Kolleġġjata ta’ Bormla.  Ma’ tmiem il-quddiesa jkun hemm it-tqassim  tal-medalji tal-Sports Rally ta’ ġimgħa qabel.
08:30pm Is-Soċjetà Filarmonika Stella Maris A.D. 1914 ta’ tas-Sliema, fuq stedina tas-Soċjetà tagħna tagħmel marċ brijuż li jibda mill-Qajjenza.  Jibda minn Triq il-Kitarristi u jkompli tul dawn it-toroq Il-Qajjenza (kantuniera ma’ Triq il-Merżuq), Mikiel Abela, l-Għannejja, il-Mandolina, il-Fossili, Ħerakles, Il-Ħajja Ewlenija, l-Għerien, il-Maqdes, Ħerakles, F.M. Ferretti, Cachia Żammit, Birżebbuġa, San Ġużepp, Santa Rita, Sant’Anġlu, San Tumas, Misraħ ir-Repubblika, 31 ta’ Marzu, Profs. Anton Tabone, Il-Bajja s-Sabiħa, għal Triq Birżebbuġa quddiem is-Sede tas-Soċjetà.
11:30pm Jasal fi tmiemu l-marċ mill-Banda Stella Maris A.D. 1914, mistiedna tas-Soċjetà tagħna quddiem is-Sede ‘Ġawhra San Pietru’, fost il-ferħ u l-briju organizzat mis-Sezzjoni Żgħażagħ u mill-Partitarji Ljuni.
 
L-Ewwel Tridu
L-Erbgħa 30 ta’ Lulju 2014
  1. 030pm
Fil-Knisja Parrokkjali ssir il-Quddiesa bl-Għasar Votiv bil-Malti ta’ San Pietru Appostlu.  Imexxi din iċ-ċelebrazzjoni Dun Stephen Attard, Viċi-Parroku ta’ Bormla.  Matul il-quddiesa ssir il-Priedka tat-Tridu fuq il-ħajja ta’ San Pietru Appostlu.  Wara l-Komunjoni tingħad il-Kurunella lil San Pietru Appostlu, tindaqq u titkanta l-Antifona ‘Inti r-Ragħaj tan-Nagħaġ’ u ssir Ċelebrazzjoni Ewkaristika.  Wara l-Barka Sagramentali jitkanta l-Innu Popolari Lil San Pietru. – Għal din iċ-ċelebrazzjoni jkunu mistiedna l-Morda u l-Anzjani.  Ikun hemm trasport provdut għal min jitolbu lill-kappillan minn qabel.  Wara l-funzjoni jsir riċeviment żgħir għall-anzjani u l-morda fil-pjazzetta li hemm wara l-Knisja Parrokkjali.
  1. 08.00pm
Attività għaż-Żgħażagħ u l-Membri Partitarji tas-Soċjetà tagħna fil-bottegin tas-Sede ‘Ġawhra San Pietru’.  Inħeġġu liż-żgħażagħ jiġu l-każin bil-flokkijiet sbieħ li s-Soċjetà ħarġet għall-bejgħ apposta għal din il-festa 2014.  Nistednukom biex tieħdu din l-opportunità biex iġġibu lil sħabkom u taraw id-diversi gadgets u memorabilia li s-Soċjetà għandha għall-bejgħ, fosthom bnadar kbar, Cds, keychains, maggijiet, u ħafna oħrajn.
 
It-Tieni Tridu
Il-Ħamis 31 ta’ Lulju 2014
  1. 030pm
Fil-Knisja Parrokkjali ssir il-Quddiesa bl-Għasar Votiv bil-Malti ta’ San Pietru Appostlu.  Imexxi din iċ-ċelebrazzjoni Dun Stephen Attard, Viċi-Parroku ta’ Bormla.  Matul il-quddiesa ssir il-Priedka tat-Tridu fuq il-ħajja ta’ San Pietru Appostlu.  Wara l-Komunjoni tingħad il-Kurunella lil San Pietru Appostlu, tindaqq u titkanta l-Antifona ‘Inti r-Ragħaj tan-Nagħaġ’ u ssir Ċelebrazzjoni Ewkaristika.  Wara l-Barka Sagramentali jitkanta l-Innu Popolari Lil San Pietru. – Għal din iċ-ċelebrazzjoni jkunu mistiedna b’mod speċjali d-delegati u r-rappreżentanti tad-diversi Għaqdiet li nsibu f’Birżebbuġa.
08:30pm Il-Banda Birżebbuġa A.D. 1990 taħt id-direzzjoni tas-surmast Mro. Michael Bugelli A.T.C.L se tagħmel marċ brijuż li jibda minn Triq il-Kartaġinizi u jkompli tul dawn it-toroq: il-Port Ħieles, San Franġisk Saverju, San Ġwann, il-Ħaruf, il-Port Ħieles, is-Sebħ, il-Ġurġier, Alessandru, Misraħ Ħamilkar Barka, San Filippu, il-Kummerċ, San Patrizju, Misraħ is-Summit, il-Bajja s-Sabiħa, Birżebbuġa, Santa Katerina, Santa Marija, dawret il-Qalb Imqaddsa, San Ġorġ, Santa Katerina, Tankijiet, San Pawl, Il-Bajja s-Sabiħa, Triq Birżebbuġa sa quddiem is-Sede tas-Soċjetà.
11:30pm Jasal fi tmiemu l-Marċ mill-Banda Birżebbuġa A.D. 1990, quddiem is-Sede ‘Ġawhra San Pietru’, fost il-ferħ u l-briju kbir li jafu jorganizzaw il-membri tas-Sezzjoni Żgħażagħ u l-Partitarji Ljuni.
 
L-Aħħar Tridu
Il-Ġimgħa 1 t’Awwissu 2014
Il-Festa Liturġika ta’ San Pietru In Vinculis
F’din il-ġurnata se nilqgħu magħna delegazzjoni mill-Parroċċa Kolleġġjata Bażilikali ta’ San Pietru u San Pawl tan-Nadur biex inkomplu nikkonsolidaw il-ġemellaġġ tagħna bejnietna.  Fis-26 ta’ Ġunju ta’ din is-sena ġejna mistiedna biex nitilgħu n-Nadur u nipparteċipaw fil-festa tagħhom.  Issa se jkunu huma li se jiġu u jaqsmu l-ferħ magħna.  Nagħtuhom merħba u nilqugħhom b’idejna miftuħa.  Huma se jkunu milqugħa mill-Kunsill Lokali, imbagħad se jżuru l-Knisja Parrokkjali tagħna u aktar tard filgħaxija se jkollhom l-opportunità li jieħdu sehem fil-Manifestazzjoni ta’ San Pietru tagħna billi jerfaw fil-Vara tas-Soċjetà.
  1. 000am
L-Għaqda Tan-Nar 22 ta’ Frar issellem l-għodwa tal-Aħħar Tridu u l-Jum tal-festa Liturġika bi ħruq ta’ Murtali tal-Bomba.
12.00pm Mat-tokki ta’ nofsinhar u l-Mota tal-festa bil-Qanpiena l-Kbira (Jum il-Festa Liturġika) l-Għaqda Tan-Nar 22 ta’ Frar tagħmel ħruq ta’ Murtali tal-Bomba.
  1. 030pm
Fil-Knisja Parrokkjali ssir il-Quddiesa bl-Għasar Votiv bil-Malti ta’ San Pietru Appostlu.  Imexxi din iċ-ċelebrazzjoni Dun Stephen Attard, Viċi-Parroku ta’ Bormla.  Matul il-quddiesa ssir il-Priedka tat-Tridu fuq il-ħajja ta’ San Pietru Appostlu.  Wara l-Komunjoni tingħad il-Kurunella lil San Pietru Appostlu, tindaqq u titkanta l-Antifona ‘Inti r-Ragħaj tan-Nagħaġ’ u ssir Ċelebrazzjoni Ewkaristika.  Wara l-Barka Sagramentali jitkanta l-Innu Popolari Lil San Pietru. – Għal din iċ-ċelebrazzjoni jkunu mistiedna l-koppji miżżewġa, speċjalment dawk li jkunu għalqu xi anniversarju.
07:15pm Jingħata Bidu għall-Manifestazzjoni Tradizzjonali u Unika f’Malta ta’ San Pietru fuq il-Baħar bil-Vara Artistika ta’ San Pietru proprjetà tas-Soċjetà u kapulavur fil-kartapesta tal-Artist Alfred Camilleri Cauchi (1991).  Għal din il-manifestazzjoni jiġu jżuruna diversi nies minn Malta kollha.  Dawk kollha dilettanti tad-dgħajjes u opri tal-baħar għandhom jinġabru kollha fejn il-Moll tal-Bajja ta’ San Ġorġ iddekorati kif jixraq bi bnadar, xbiehat ta’ San Pietru u liedna ta’ kulur ħadran.  Mill-Bajja ta’ San Ġorġ, id-dgħajjes jakkumpanjaw il-Vara ta’ San Pietru lejn il-Bajja s-Sabiħa, bid-daqq ta’ ħornijiet, f’atmosfera ferriħija li jafu joħolqu biss in-nies ta’ Birżebbuġa.
07:15pm L-Għaqda Tan-Nar 22 ta’ Frar issellem it-tluq ta’ San Pietru fuq il-Baħar mill-Bajja ta’ San Ġorġ għall-Bajja s-Sabiħa bi ħruq ta’ Murtali tal-Bomba.
08.00pm Fil-Bajja s-Sabiħa, IlBanda Birżebbuġa A.D. 1990, taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Michael Bugelli A.T.C.L. tilqa’ l-Istatwa tas-Soċjetà bid-daqq tal-Innu Popolari Lil San Pietru ta’ Mro. Carmelo Pace.
L-Għaqda Tan-Nar 22 ta’ Frar issellem il-wasla tal-vara fuq ix-Xtajta tal-Bajja s-Sabiħa bi ħruq ta’ Kaxxa Nfernali varjata bil-logħob minn fuq ir-ramla stess.
Il-Banda Birżebbuġa A.D. 1990 takkumpanja din id-dimostrazzjoni kbira b’marċ brijuż mill-aqwa li tgħaddi tul dawn it-toroq: Bajja s-Sabiħa, Birżebbuġa, Misraħ il-Knisja, S.Andrija, S.Anġlu, iżŻurrieq, S.Ġwann, S.Edwardu, Alessandru, S.Franġisk Saverju, S.Filippu, Misraħ is-Summit, il-Bajja is-Sabiħa, il-Knisja, il-Bieqja, San Mikiel, Santa Katerina, it-Tankijiet, San Pietru, San Ġorġ, Żaren Dalli, San Mikiel, Santa Katerina, Triq Birżebbuġa u l-Bajja s-Sabiħa.
09.30pm L-Għaqda Tan-Nar 22 ta’ Frar issellem l-akkumpanjament tal-Vara ta’ San Pietru mill-Banda Birżebbuġa A.D. 1990 fit-toroq tar-raħal tagħna, bi ħruq ta’ diversi settijiet ta’ Murtali u Murtaletti bil-logħob, kollu xogħol id-dilettanti qalbiena ta’ din l-Għaqda tan-Nar.
11:00pm Il-Vara Artistika ta’ San Pietru tasal quddiem is-Sede tas-Soċjetà ‘Il-Ġawhra San Pietru’.  Hawnhekk il-vara tiddawwar tħares lejn il-każin u l-kantanta brava lokali Marthese Grech, akkumpanjata mill-Banda Birżebbuġa A.D. 1990 tkanta l-Innu sabiħ ‘Inħobbuk Bħalma Niesna Ħabbewk’ ta’ Mro. Ray Sciberras u kliem tal-Prof Oliver Friġġieri.  Dan l-Innu qed jagħlaq ħames snin minn mindu żżanżan għall-ewwel darba fl-2009 fl-okkażjoni tal-50 Sena mill-Miġja tal-vara Titulari Preżenti.  Il-Kantanta Marthese Grech tkanta wkoll l-Innu ‘Sliem Għalik Għażiż San Pietru’ ta’ Mro. Michael Bugelli u kliem ta’ Alex Caruana.  Dan l-Innu żżanżan għall-ewwel darba s-sena li għaddiet (2013) fl-okkażjoni tal-ewwel Ċentinarju tal-Parroċċa u biex ifakkar l-Inawgurazzjoni tal-Urna bil-Ktajjen li ġew mogħtija mill-Basilica San Pietro In Vincoli ta’ Ruma.
11.15pm Il-Vara ta’ San Pietru App. flimkien mal-Banda Birżebbuġa A.D. 1990 jkomplu neżlin l-aħħar distanza lejn ix-xatt, fejn hemm, ix-xbieha ta’ San Pietru tintlaqa’ minn ferħ u briju kbir mill-folla numeruża li ta’ kull sena timla l-istess wesgħa fix-Xatt.  Hawnhekk il-vara tittellgħa fuq il-pedestall artistiku, maħdum u rregalat lis-Soċjetà mill-Aħwa Cutajar.
L-Għaqda Tan-Nar 22 ta’ Frar issellem għall-aħħar darba tlugħ l-istatwa fuq il-pedestall b’kaxxa infernali varjata tal-kulur, fjammi u prexxex minn fuq ir-ramla tal-Bajja s-Sabiħa.
11:20pm Wara t-tlugħ tal-Vara, il-Banda Birżebbuġa A.D. 1990 tagħlaq dan il-marċ grandjuż b’dimostrazzjoni minn ħdejn il-pedestall ta’ San Pietru sa quddiem is-Sede tas-Soċjetà ‘Ġawhra San Pietru’, bi briju organizzat mis-Sezzjoni Żgħażagħ tas-Soċjetà.  Din id-dimostrazzjoni brijuża tagħlaq f’nofs il-lejl, b’feature mill-aqwa fost il-briju tal-Partitarji preżenti.
 
Vġili tal-Festa
Is-Sibt 2 t’Awwissu 2014
08:00am Issir il-quddiesa li fiha jitkanta it-Te Deum, l-Innu ta’ Ringrazzjament.  Bit-Te Deum isir ringrazzjament lil Alla għat-Tliet Ijiem tat-Tridu li fihom il-poplu jkollu ċ-ċans jissaħħaħ fil-fidi bi preparazzjoni għall-Festa.  Din il-funzjoni se tkun immexxija minn Rev. Francis Xavier Schembri. – Mal-Kant tat-‘Te Deum’ jindaqqu l-qniepen kollha tal-parroċċa inkluż il-‘Qanpiena l-Kbira’ msemmija għal San Pietru App.  Bil-kant tat-‘Te Deum’ jingħalaq uffiċjalment it-Tridu tal-festa.  Issa nagħtu bidu uffiċjalment għall-festa ta’ San Pietru App.  f’Birżebbuġa: Il-Vġili u Jum il-Festa.
12.00pm L-Għaqda Tan-Nar 22 ta’ Frar tagħmel ħruq ta’ Murtali tal-Bomba.
12.00pm Issir l-Ikla Tradizzjonali ta’ Lejlet il-Festa fil-Bottegin tal-każin tagħna ‘Ġawhra San Pietru’.  Jittieħdu bookings mis-Sidien tal-Bar.
05.00pm Quddiesa Letta bl-Omelija fil-Parroċċa.
06:15pm Issir it-Translazzjoni Sollenni bl-insinji Relikwija ta’ San Pietru Appostlu, Patrun Singolari u Titulari ta’ Birżebbuġa.  Il-Purċissjoni, bis-sehem tal-Fratellanza tas-Sagrament, toħroġ mill-Knisja Parrokkjali għall-Kappella Viċendarja tas-Sacra Famiglia fejn ir-Relikwija tal-Kbir Appostlu tintlaqa’ b’talb mill-Kleru.  Ir-relikwija tinġarr lura għall-Knisja Parrokkjali minn Rev. Dun Brian Gialanzè, saċerdot novell minn Birżebbuġa. – It-Translazzjoni tiftaħ is-Sollennità tal-festa Titulari (Prima Klassi).  Hija drawwa antika ħafna tal-Ewwel insara f’Ruma u tissimbolizza d-dħul glorjuż fil-ġenna tal-Qaddis.  Huwa mument li fih induru mar-Relikwija ta’ San Pietru u nagħtuha l-Venerazzjoni li tixirqilha.  Fl-antik, qabel ma ġew introdotti l-vari, l-attenzjoni tad-devoti kienet tkun biss fuq ir-Relikwija tal-Qaddis.
06.45pm Mad-dħul tar-Relikwija fil-Knisja Parrokkjali jingħata bidu għall-Quddiesa bil-Kant tal-Primi Vespri bil-Malti.  Il-funzjoni titmexxa miċ-ċelebrant Rev. Brian Gialanzè li jagħmel ukoll l-Omelija tal-quddiesa.  – Din iċ-ċelebrazzjoni tiġi offruta għall-bżonnijiet tal-benefatturi sew ħajjin jew mejtin tal-Parroċċa.
08.00pm Quddiesa Letta bl-Omelija fil-Parroċċa.
08.00pm Marċ Gala mill-Banda Birżebbuġa A.D. 1990 bl-Istandardi u l-Unuri kollha tas-Soċjetà.  Il-marċ jibda minn quddiem is-Sede ‘Ġawhra San Pietru’ u jgħaddi minn dawn it-toroq: S.Katerina, S.Mikiel, Żaren Dalli, u jasal f’Misraħ il-Knisja għall-ħabta tad-disgħa nieqes kwart.
09:10pm Taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Mro. Michael Bugelli A.T.C.L, il-Banda Birżebbuġa A.D.1990 tesegwixxi l-Kunċert Sinfoniku Vokali u Strumentali tal-festa.  F’dan il-programm il-Banda tas-Soċjetà se tagħtina siltiet klassiċi u moderni.  Mal-Banda se jipparteċipaw il-kantanti lokali Johan Briffa u Marthese Grech.  Il-Mistiedna speċjali għal din is-sena se tkun il-kantanta Federica Falzon.  Il-Programm jagħlaq bl-Innu San Pietru fil-Glorja ta’ Alex Caruana bis-sehem tal-Kor Xmun Pietru kif ukoll bl-Innu tal-Banda Birżebbuġa.  Dettalji ta’ dan il-Kunċert jingħataw f’paġna oħra ta’ dan il-ktieb. – Se jkun hemm siġġijiet disponibbli għall-pubbliku.
09.45pm L-Għaqda Tan-Nar 22 ta’ Frar tagħti bidu għal Wirja Spettakolari tan-Nar tal-Ajru, ibbażata l-aktar fuq murtali u murtaletti, Beraq Ikkulurit, Titanium, Murtali tal-Kulur, Blalen u Sfejjer.  Fit-tmiem ta’ din il-wirja tinħaraq Kaxxa Infernali tal-kulur.  Dan ix-xogħol tan-nar inħadem kollu mill-Membri ta’ din l-Għaqda, frott il-ħidma ulied Birżebbuġa.
11.15pm Mat-tmiem il-Wirja tan-Nar tal-Ajru, il-membri tal-Għaqda Tan-Nar 22 ta’ Frar jinżlu l-Pjazza tal-knisja, biex kif jintemm il-Kunċert mill-Banda Birżebbuġa A.D. 1990 jagħtu bidu għal Wirja  kbira  tal-Logħob  tan-Nar  tal-Art kollu Artistiku  u Mekkanizzat.  Din il-wirja saret imfittxija minn bosta dilettanti Maltin.  Se naraw diversi rdieden kbar bl-Ingranaġġi, Imqassijiet, Ktajjen, Funtuni tal-Kulur, Gassijiet tad-dawl, Inġenerija kbira u kwalità ta’ nar ta’ livell għoli tassew.  Dan ix-xogħol huwa kollu frott il-ħidma tal-membri ta’ din l-Għaqda, ulied Birżebbuġa.
 
Jum il-Festa
Titular ta’ Birżebbuġa

Il-Ħadd 3 t’Awwissu 2014
06:00am Quddiesa Letta bl-Omelija fil-Parroċċa.
07:00am Quddiesa Letta bl-Omelija fil-Parroċċa u fil-Kappella ta’ Bengħisa.
07:30am Quddiesa Letta bl-Omelija fil-Kappella ta’ San Ġorġ M.M.
08:00am Quddiesa Letta bl-Omelija fil-Parroċċa.
08:00am L-Għaqda Tan-Nar 22 ta’ Frar issellem l-Għodwa ta’ Jum il-festa bi Ħruq ta’ Murtali tal-Bomba.
09:00am Konċelebrazzjoni Solenni ta’ Jum il-festa.  Jintlaqa’ f’Bieb il-Knisja Dun Brian Gialanze, iċ-ċelebrant ta’ din is-sena u hemmhekk isir it-tberik tal-kongregazzjoni bl-ilma mbierek.  Wara l-Evanġelu, jinseġ il-Paniġierku, kuruna ta’ tifħir lil San Pietru Appostlu, Rev. Ġorġ Schembri.  Fl-aħħar tal-Konċelebrazzjoni tindaqq u titkanta l-Antifona ‘Inti r-Ragħaj tan-Nagħaġ’.  Mat-tmiem il-Konċelebrazzjoni jitkanta wkoll l-Innu Popolari lil San Pietru.
09:00am Quddiesa Letta bl-Omelija bl-Ingliż fil-Kappella ta’ San Ġorġ M.M.
10:00am Quddiesa Letta bl-Omelija fil-Kappella taċ-Ċentru Ragħaj it-Tajjeb.
11.00am Il-Banda Birżebbuġa A.D. 1990 tibda l-famuż Marċ ta’ Filgħodu jew kif inhu popolarment magħruf magħna bħala l-Marċ il-Kbir tal-Iljun.  Għal dan il-marċ jiġu jżuruna nies minn kull angolu ta’ Malta għall-briju kbir u sabiħ li jafu joħolqu biss il-Partitarji tas-Soċjetà tagħna.  Il-marċ jibda fil-ħdax u nofs bid-daqq tal-Innu Marċ ‘Inti l-Patrun Tagħna’ ta’ Mro. Michael Bugelli bis-sezzjoni tal-kurunetti jdoqqu l-fanfarra ta’ dan l-istess innu marċ mill-gallarija tal-Każin.   Il-marċ jgħaddi minn dawn it-toroq: Triq Birżebbuġa, Il-Bajja s-Sabiħa, Duluri, S.Mikiel, S.Pietru, S.Ġorġ, Żaren Dalli, Misraħ il-Knisja, is-Sajjied, S.Anġlu,Żurrieq, S.Ġwann, iżŻebra, il-Bajja s-Sabiħa, Triq Birżebbuġa u jintemm quddiem il-każin.
12.00pm Mat-tokki ta’ nofsinhar u l-Mota ta’ Jum il-festa, l-Għaqda Tan-Nar 22 ta’ Frar tagħmel ħruq ta’ Murtali tal-Bomba.
02:30pm Jasal fi tmiemu fost il-briju kbir tal-Partitarji l-Marċ ta’ Filgħodu.  Mat-tmiem il-marċ se tiġi inawgurata l-kanzunetta li se tiftaħ iċ-ċelebrazzjonijiet tal-25 Sena Anniversarju tat-twaqqif tas-Soċjetà.  Mill-Gallarija tal-Każin se tkanta għalina għall-ewwel darba l-kantanta brava lokali Danica Muscat il-kanzunetta ‘Kwart ta’ Seklu Popolari f’dax-Xtajtiet’ fuq mużika ta’ Elton Zarb u versi ta’ Joe Julian Farrugia.
06:00pm Issir quddiesa bil-Kant tas-Sekondi Vespri bil-Malti mill-W. R. Kanonku Ivan Scicluna, ex-Arċipriet tal-Bażilika Kolleġġjata ta’ Marija Bambina tal-Isla.
07:15pm Isir il-Ħruġ Solenni tal-Purċissjoni bil-Vara Devota u Artistika ta’ San Pietru fil-Ktajjen, maħduma fl-injam fl-1959 mill-imgħallem Ferdinand Stuflesser tal-Bottega Ars Sacra ta’ Bolzano.  Jakkumpanjaw il-purċissjoni ż-żewġ fratellanzi ta’ Birżebbuġa li din is-sena qed jagħlqu mitt sena mit-twaqqif tagħhom.  L-Insinji Relikwija ta’ San Pietru Appostlu se tinġarr sollennement fit-toroq tal-Parroċċa mis-Saċerdot Novell imwieled Birżebbuġa Rev. Brian Gialanzè.  Il-Purċissjoni tgħaddi minn dawn it-toroq: Misraħ il-Knisja, Biebbuġa, San Ġorg, S.Katerina, S.Mikiel, S.Pawl, il-Bajja s-Sabiħa, Birżebbuġa u Misraħ il-Knisja. – Inħeġġu lilkom biex turu d-devozzjoni lejn il-qaddis Patrun tagħna billi tixegħlu l-gallariji u l-bjut u twaħħlu xbiehat u nkwadri ta’ San Pietru kull fejn tistgħu.
L-Għaqda Tan-Nar 22 ta’ Frar issellem il-Ħruġ solenni tal-Purċissjoni bil-Vara u l-Insinji Relikwija ta’ San Pietru Appostlu b’wieħed u għoxrin tir ta’ Salut u Kaxxa Infernali Spettakolari b’settijiet ta’ murtali u murtaletti kkumnikati fiha.  L-istess għaqda tan-Nar takkumpanja l-Purċissjoni tal-Vara ta’ San Pietru fit-toroq ta’ Birżebbuġa b’diversi Murtali kbar tal-Logħob kollu xogħol il-membri ta’ din l-Għaqda, ulied Birżebbuġa.
07:30pm Il-Banda San Pawl ta’ Ħal Safi, mistiedna tas-Soċjetà tagħna tibda programm fuq il-planċier tal-Banda Birżebbuġa A.D. 1990, taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Michael Bugelli A.T.C.L .  Il-programm jintemm għall-ħabta tat-tmienja u nofs bl-Innijiet ‘Inħobbuk Bħalma Niesna Ħabbewk’, ‘Sliem Għalik Għażiż San Pietru’ u l-‘Innu Popolari Lil San Pietru’.
08:45pm Il-Banda San Pawl ta’ Ħal Safi, imbagħad takkumpanja l-Purċissjoni bil-vara artistika ta’ San Pietru u l-Insinji Relikwija tiegħu mill-Bajja s-Sabiħa għal tul Triq Birżebbuġa.
09:45pm Il-vara Artistika u Devota ta’ San Pietru fil-Ktajjen tiġi milqugħa mill-membri tagħna quddiem is-Sede tas-Soċjetà ‘Ġawhra San Pietru’.  Il-Banda San Pawl ta’ Ħal Safi tkompli takkumpanja l-Purċissjoni bil-Vara u r-relikwija ta’ San Pietru sad-dħul tagħhom fil-Knisja.
10:30pm Isir id-Dħul tal-Purċissjoni bil-Vara Titulari ta’ San Pietru App. kif ukoll tal-Insinji Relikwija tiegħu.  Mad-dħul tal-vara tindaqq l-Antifona ‘Inti r-Ragħaj tan-Nagħaġ’ u l-Vara titpoġġa fuq il-bankun tagħha.  Issir Ċelebrazzjoni Ewkaristika u tingħata l-Barka Sagramentali.  Iċ-ċelebrazzjonijiet interni jaslu fi tmiemhom blOskuli, il-bews tar-Relikwija ta’ Missierna San Pietru App. filwaqt li fl-isfond jitkanta lInnu Popolari Lil San Pietru.
10:45pm Il-Membri tal-Għaqda Tan-Nar 22 ta’ Frar jaslu l-Knisja biex flimkien mal-Kappillan il-Kan. Dun Anton Galea Scannura jinġabru flimkien taħt il-vara Titulari u jagħmlu eżortazzjoni qasira ta’ talb bħala Qima u ringrazzjament lil Alla.  Il-membri tal-istess Għaqda jqiegħdu bukketti ta’ fjuri f’riġlejn il-Vara Titulari b’ringrazzjament lil San Pietru tal-Protezzjoni tiegħu matul is-sena u l-ġimgħa tal-festa.
11:00pm Il-Banda Birzebbuga A.D. 1990 tagħti bidu għall-marċ tradizzjonali magħruf bħala l-Marċ tan-Nar u r-Reffiegħa.  Dan se jibda minn Triq Birżebbuġa, f’tarf il-Pjazza tal-Knisja u jibqa’ nieżel sax-xatt fejn l-istatwa artistika ta’ San Pietru proprjetà tas-Soċjetà titniżżel minn fuq il-pedestall tagħha.  Il-Vara ta’ San Pietru tiġi akkumpanjata miIl-Banda Birżebbuġa A.D. 1990 b’marċ brijuż tul Triq Birżebbuġa sa quddiem is-Sede tas-Soċjetà.  Hawnhekk jintlaqgħu r-Reffiegħa tal-vara Titulari kif ukoll il-membri tal-Għaqda Tan-Nar 22 ta’ Frar.  Il-Banda Birżebbuġa A.D. 1990 ssellem lil dawn id-dilettanti bl-Innu lid-Dilettanti tan-Nar li Mro. Michael Bugelli kkompona fl-1991.  Il-Banda Birżebbuġa A.D. 1990 ittemm dawn il-festi bid-daqq tal-Innu tal-Banda Birżebbuġa u l-Innu Popolari Lil San Pietru.

 

Il-Kant tat-Tridu, Lejlet il-Festa u nhar il-Festa jsir mill-Kor Parrokkjali ta’ Birżebbuġa taħt it-tmexxija ta’ Ms. Felicienne Paris B.Ed. (Hons); L.Mus. L.C.M.;  A.Mus. T.C.L., A. Mus. L.C.M.  u akkumpanjata mill-organista Mr. Martin Portelli.

________________________________________________________

Ċelebrazzjonijiet ta’ Wara l-Ġimgħa tal-Festa

Il-Ħamis 24 ta’ Awwissu 2014
06:30pm Quddiesa u Adorazzjoni b’Radd ta’ Ħajr lil Alla bħala ringrazzjament għall-irnexxija tal-Festa Titulari.
Il-Ħadd 10 ta’ Awwissu 2014
Ottava tal-Festa
04:15pm Il-Banda Birżebbuġa A.D. 1990 flimkien mal-Banda San Pietru fil-Ktajjen A.D. 1957 se takkumpanja lil Rev. Brian Gialanzè għall-Prima Messa tiegħu fil-Knisja Parrokkjali ta’ Birżebbuġa.  Il-Baned se jibdew jakkumpanjawh minn fejn ir-roundabout ta’ San Ġorġ.
Is-Sibt 16 ta’ Awwissu 2014
07:00pm Il-Fondazzjoni ‘Qalb it-Tfal’ b’kollaborazzjoni mas-Soċjetà Filarmonika San Pietru Banda Birżebbuġa A.D. 1990 u l-Kunsill Lokali Birżebbuġa se jtellgħu l-ispettaklu ‘Festa Ġelat’ f’Wied il-Buni Birżebbuġa, bis-sehem ta’ diversi artisti lokali.  Ikun hemm stands tal-ikel, xorb u divertiment għal kulħadd.  Is-sorpriżi ma jonqsux.  Ħallu din il-ġurnata libera.  Il-qliegħ minn dan l-attività se jmur għal għan filantropiku.
Il-Ħadd 17 ta’ Awwissu 2014
07:00pm l-Fondazzjoni ‘Qalb it-Tfal’ b’kollaborazzjoni mas-Soċjetà Filarmonika San Pietru Banda Birżebbuġa A.D. 1990 u l-Kunsill Lokali Birzebbuga se jtellgħu l-ispettaklu ‘Festa Ġelat’ f’Wied il-Buni Birżebbuġa, bis-sehem ta’ diversi artisti lokali.  Ikun hemm stands tal-ikel, xorb u divertiment għal kulħadd.  Is-sorpriżi ma jonqsux.  Ħallu din il-ġurnata libera.  Il-qliegħ minn dan l-attività se jmur għal għan filantropiku.

 

Għaqda Piroteknika 22 ta' Frar, Birżebbuġa, Malta

22 February Pirotechnic Society, Birżebbuġa, Malta

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

San Gorg Megalomartri, Birzebbuga .::+::. Blog

Just another WordPress.com weblog

Mater Dolorosa ::: L-ewwel Titular ta' Birżebbuġa

Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

iljuni

PARTITARJI LJUNI - Soċjeta Filarmonika San Pietru, Banda Birżebbuġa A.D. 1990